Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

juzernejm
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
juzernejm
Reposted frompischus pischus viamondkroete mondkroete
juzernejm
5264 f394 500
Reposted fromhagis hagis viaatramentovva atramentovva
juzernejm
2870 1f6b 500
juzernejm
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka vialentilka lentilka
juzernejm
5208 427f
Reposted fromyourjinx yourjinx viamajkey majkey
juzernejm
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viapmg pmg
juzernejm
juzernejm
juzernejm
8350 39ca
juzernejm
1927 751d 500
Reposted frommahvash mahvash viaatramentovva atramentovva
juzernejm
3949 a80e
Reposted fromrol rol viapannakreatura pannakreatura
juzernejm
juzernejm
Reposted fromoll oll viajustanothergirl justanothergirl
juzernejm
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viatupfen tupfen
juzernejm
juzernejm
7979 577d 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viaoll oll

June 19 2015

juzernejm
Wyobraźmy sobie jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle i mówimy do siebie: 'Bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy'. Wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste 'O kurwa!', które wyczerpuje sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić, gdyż nie umieliby wyrażać inaczej swoich uczuć.
— Jan Miodek

June 09 2015

juzernejm
3464 d5ad 500
Reposted frommaive maive viapoczekalniadusz poczekalniadusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl